headerVBR3

VBR Publicatieprijs 2015 gewonnen door mr. drs. E.S. Daalder en mr. R. de Graaff

De Vereniging voor Burgerlijk Recht heeft de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt aan het artikel “Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument”, AA 2015, p. 324-332 door Elsemieke Daalder en Ruben de Graaff. Beide auteurs zijn promovendi aan de Universiteit Leiden.
De winnaars ontvingen de prijs op 8 april jl. uit handen van prof. mr. C.J.M. Klaassen, voorzitter van de jury. Klaassen roemde de historische en rechtsvergelijkende basis van het artikel en de heldere wijze waarop de auteurs hun historische en rechtsvergelijkende bevindingen weten te koppelen aan het moderne prejudiciële instrument bij de Hoge Raad. De auteurs stellen vast dat een prejudiciële procedure kan uitgroeien tot het belangrijkste rechtsvormende instrument van een rechter, maar concluderen dat zo’n procedure ook op diverse punten een inherente spanning creëert.

20160408 170741 2

Themamiddag Bastion 2016 "Digitaal privaatrecht"

Vrijdag 8 april 2016, 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

Op deze voorjaarsvergadering van de VBR zal worden gedebatteerd over digitaal privaatrecht.Vier jonge civilisten presenteren hun onderzoek op het terrein van digitaal privaatrecht als opening van de gedachtewisseling hierover. Zij belichten het onderwerp vanuit het goederenrecht (verstrengeling van software en hardware: de opkomst van onoverdraagbare zaken, artikel 3:86 BW en internetaankopen), vanuit het perspectief van geschillenbeslechting (ADR en ODR en de digitalisering van de rechtspraak) en vanuit het intellectueel eigendomsrecht (de onzekere toekomst van de hyperlink). Tijdens de themamiddag wordt ook de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt.

Najaarsvergadering 2015 met preadviezen 'Collectieve Acties'

Auteurs: prof. mr. I. Tzankova, prof. mr. M.G. Faure en prof. mr. L.T. Visscher
Vrijdag 11 december 2015, 14.00 uur, kantoor NautaDutilh, Strawinskylaan 1999 te Amsterdam

Tijdens de najaarsvergadering worden de preadviezen over collectieve acties verdedigd. Prof. Tzankova onderzoekt in haar preadvies of de Nederlandse collectieve actie "globaliseringsproof" is, en geeft daarbij een helikopter view van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot. Prof. Faure en Visscher belichten in hun preadvies de collectieve actie vanuit rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van collectieve acties ex art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel.