headerVBR3

Overzicht preadviezen

omslag preadvies 2022De spankracht van de civiele rechter (2022)
prof. mr. I. Giesen, prof. mr. E.R. de Jong, prof. mr. R.J.B. Schutgens
ISBN 9789462513082 | Bestel preadvies

Dit preadvies over de spankracht van de civiele rechter bestaat uit twee delen. In het eerste deel werpen de preadviseurs De Jong en Giesen de vraag op of de rechter (voldoende) veerkracht of ‘elasticiteit’ heeft en toont. Is die rechter voldoende flexibel om te kunnen laveren tussen de wens burgers te beschermen tegen de gevolgen van het handelen of nalaten van een (inactieve) overheid of een private partij aan de ene kant en de noodzaak om geen beleidsmaker of wetgever te worden aan de andere kant? Hoe kunnen we de (gewenste) mate van elasticiteit van de civiele rechter bepalen (en eventueel meten) en hoe is het nu gesteld met die elasticiteit? De preadviseurs verkennen een aantal elasticiteitsgraadmeters die dienstbaar kunnen zijn aan het beantwoorden van dit soort vragen.

In het tweede deel bespreekt preadviseur Schutgens het steeds populairdere verschijnsel van de schaderegeling. Op grond daarvan wikkelt de overheid de schade af van groepen burgers die zijn getroffen door een specifieke schadegebeurtenis, of biedt zij hun daarvoor op zijn minst een tegemoetkoming. Schaderegelingen hebben gemeen dat zij bewerkstelligen dat schade niet meer uitsluitend via het Burgerlijk Wetboek, maar in ieder geval minstens deels via de normen van de bijzondere schaderegeling wordt afgewikkeld. Het preadvies beoogt deze veelvormige ontwikkeling te systematiseren en stelt de vraag hoe de vele schaderegelingen zich verhouden tot het traditionele ‘werkterrein’ van de burgerlijke rechter.


Privaatrechtelijke bescherming herijkt (2021)
prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon, prof. mr. W.H. van Boom
preadviezen 2021

Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten (2019)
prof. mr. J.H. Gerards, prof. mr. A.C. van Schaick
preadviezen 2019

Recht over tijd (2018)
prof. mr. M.A. Loth, mr. L.P.W. van Vliet
preadviezen 2018

Barmhartigheid in het burgerlijk recht (2017)
prof. mr. J.W.A. Biemans, prof. mr. A.G. Castermans
preadviezen 2017

Uitleg van rechtshandelingen (2016)
prof. mr. H.N. Schelhaas, mr. W.L. Valk
preadviezen 2016 | verslag van de discussie over de preadviezen 2016 (NTBR 2017/16, afl. 4)

Collectieve acties (2015)
prof. dr. M.G. Faure, prof. mr. dr. L.T. Visscher, prof. dr. I.N. Tzankova
preadviezen 2015 | verslag van de discussie over de preadviezen 2015 (NTBR 2016/18, afl. 4)

Forumshopping (2014)
prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, prof. mr. drs. A.A.H. van Hoek
preadviezen 2014 | verslag van de discussie over de preadviezen 2014

Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief (2013)
Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving
mr. M. Menting, prof. mr. M.W. Scheltema
preadviezen 2013 | verslag van de discussie over de preadviezen 2013

Harmonisation of Insolvency Law in Europe (2012)
Ian F. Fletcher, Bob Wessels
preadviezen 2012voorbespreking preadviezen 2012 \ verslag van de discussie over de preadviezen 2012

EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (2011)

prof. mr. S.D. Lindenbergh, prof. mr. G.E. van Maanen
preadviezen 2011 | voorbespreking preadviezen 2011 | verslag van de discussie over de preadviezen 2011

Europeanisering van vermogensrecht (2010)

prof. mr. A.L.M. Keirse, prof. mr. P.M. Veder
preadviezen 2010 | voorbespreking preadviezen 2010 | verslag van de discussie over de preadviezen 2010

Handhaving van het consumentenrecht (2009)
prof. mr. M.B.M. Loos, prof. mr. W.H. van Boom
preadviezen 2009

Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht (2008)
Een rechtsgeleerde dialoog
prof. mr. I. Giesen, mr. dr. ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai
preadviezen 2008

Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht (2007)
mr. W.A.J. van Lierop, mr. E.H. Pijnacker Hordijk
preadviezen 2007

Materieel faillissementsrecht: de Peeeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement (2006)
mr. drs. W.J.M. van Andel, prof. mr. F.M.J. Verstijlen
preadviezen 2006

De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht (2005)
prof. mr. T. Barkhuysen, mr. M.L. van Emmerik, mr. H.D. Ploeger
preadviezen 2005

Wettelijke bedenktijd (2004)
prof. mr. Jac Hijma, mr. W.L. Valk
preadviezen 2004

Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding (2003)
prof. mr. J. de Jong, mr. dr. H.D. Ploeger, prof. mr. A.A. van Velten, mr. dr. ir. J.A. Zevenbergen
preadviezen 2003

Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking (2002)
mr. W.H. van Boom, prof. mr. M.H. Wissink
preadviezen 2002

Principles of European Contract Law (2001)
prof. dr. M.W. Hesselink, dr. G.J.P. de Vries
preadviezen 2001

Cessie (2000)
De overdracht van vorderingen op naam
prof. mr. H.L.E. Verhagen, mr. M.H.E. Rongen
preadviezen 2000

Het moment van ontstaan van schade (1998)
C.J.M. Klaassen, A.J. Akkermans
preadviezen 1998

Vermogensrechtelijke aspecten van leasing (1997)
mr. J.J. van Hees, mr. drs. R.M. Hermans, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann
preadviezen 1997

De administratieve rechter als schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van overheidsaansprakelijkheid (1996)
prof. mr. W. Konijnenbelt, prof. mr. R.P.J.L. Tjittes
preadviezen 1996

Enige aspecten van het Weens Koopverdrag / Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing (1995)
mr. R.I.V.F. Bertrams, prof. dr. F. Ferrari, L.L.M.
preadviezen 1995

Het Haagse Trustverdrag in Nederlands perspectief / Het Nederlandse goederenrecht en het Haagse Trustverdrag (1994)
mr. C.D. van Boeschoten, prof. mr. R.D. Vriesendorp
preadviezen 1994

Naar een Europees Burgerlijk Recht / Europees privaatrecht - Een bonte lappendeken (1993)
prof. mr. E.H. Hondius, mr. L.A.D. Keus
preadviezen 1993

Contractsdwang / De Global Note en de nemo plus-regel (1992)
mr. P. Klik L.L.M., mr. P. Kuipers
preadviezen 1992

Capita Overgangsrecht NBW (1991)
mr. R.S. Meijer, mr. A.I.M. van Mierlo, prof. mr. M.V. Polak, mr. J. Spier, mr. C.H.W.M. Sterk, mr. A.J. Tekstra
preadviezen 1991

De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheid (1990)
prof. mr. R. van den Bergh, dr. M. Faure, L.L.M., mr. T. Hartlief, mr. R.P.J.L. Tjittes
preadviezen 1990

Echtscheidingsconvenant en boedelscheiding (1989)
prof. mr. E.A.A. Luijten, mr. J.A.M.P. Keijser
preadviezen 1989

Kredietverlening naar huidig en komend recht (1988)
prof. mr. F.H.J. Mijnssen, prof. mr. P.A. Stein, mr. C.J.B. Ebeling
preadviezen 1988

Produktenaansprakelijkheid (1987)
prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, mr. J.M. Barendrecht
preadviezen 1987

Burgerlijk recht en grondrechten (1986)
prof. mr. J.L.M. Elders, mr. M.B.W. Biesheuvel
preadviezen 1986