headerVBR3

Overzicht preadviezen

Privaatrechtelijke bescherming herijkt (2021)
prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon, prof. mr. W.H. van Boom
ISBN 9789462512856 | Bestel preadvies

Deze preadviezen gaan in op het thema 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'. Pavillon gaat in haar preadvies in op het beschermend contractenrecht, in het bijzonder het consumentencontractenrecht. Zij bespreekt de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren. Zij onderzoekt de hanteerbaarheid, inpasbaarheid en concretisering van deze herijking. Hiertoe passeren vier casestudies de revue: de precontractuele informatieverstrekking, de algemene voorwaarden-regeling, de wederzijdse verplichtingen bij koop en diensten en het arsenaal aan remedies. Nagegaan wordt welke impact de herijking heeft op de bescherming van de consument als zwakke contractspartij.

Het preadvies van Van Boom gaat in op marktpraktijken van ondernemers onderling. Hij inventariseert welke regels er recentelijk zijn ontstaan die bescherming in B2B-verhoudingen nastreven. Die regels variëren van oneerlijke handelspraktijken tot bijzondere regimes voor franchising, van betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben ze gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen deze regels? En is er inmiddels sprake van een eigenstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’? Die vragen komen in het preadvies aan de orde.

De preadviezen vragen aandacht voor een verschuiving in ons denken over marktwerking, de bescherming van planeet en marktdeelnemers, en over de rol van het privaatrecht daarbij. De discussie over deze thema’s in het Nederlandse privaatrecht staat nog in de kinderschoenen. De preadviezen gaan daarom uitgebreid in op de ontwikkelingen in andere rechtsgebieden, andere landen en in de EU. Wat de thema’s verbindt zijn de maatschappelijke actualiteit, de meerlagigheid van de problematiek, de uitdagingen voor de wetgever op Europees en nationaal niveau, maar ook de versnippering van de rechtsmaterie. Er moet dus worden gewerkt aan consistent beleid, aldus de preadviseurs, en dat begint met een goede wetenschappelijke discussie bij de Vereniging voor Burgerlijk Recht.


Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten (2019)
prof. mr. J.H. Gerards, prof. mr. A.C. van Schaick
preadviezen 2019

Recht over tijd (2018)
prof. mr. M.A. Loth, mr. L.P.W. van Vliet
preadviezen 2018

Barmhartigheid in het burgerlijk recht (2017)
prof. mr. J.W.A. Biemans, prof. mr. A.G. Castermans
preadviezen 2017

Uitleg van rechtshandelingen (2016)
prof. mr. H.N. Schelhaas, mr. W.L. Valk
preadviezen 2016 | verslag van de discussie over de preadviezen 2016 (NTBR 2017/16, afl. 4)

Collectieve acties (2015)
prof. dr. M.G. Faure, prof. mr. dr. L.T. Visscher, prof. dr. I.N. Tzankova
preadviezen 2015 | verslag van de discussie over de preadviezen 2015 (NTBR 2016/18, afl. 4)

Forumshopping (2014)
prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, prof. mr. drs. A.A.H. van Hoek
preadviezen 2014 | verslag van de discussie over de preadviezen 2014

Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief (2013)
Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving
mr. M. Menting, prof. mr. M.W. Scheltema
preadviezen 2013 | verslag van de discussie over de preadviezen 2013

Harmonisation of Insolvency Law in Europe (2012)
Ian F. Fletcher, Bob Wessels
preadviezen 2012voorbespreking preadviezen 2012 \ verslag van de discussie over de preadviezen 2012

EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (2011)

prof. mr. S.D. Lindenbergh, prof. mr. G.E. van Maanen
preadviezen 2011 | voorbespreking preadviezen 2011 | verslag van de discussie over de preadviezen 2011

Europeanisering van vermogensrecht (2010)

prof. mr. A.L.M. Keirse, prof. mr. P.M. Veder
preadviezen 2010 | voorbespreking preadviezen 2010 | verslag van de discussie over de preadviezen 2010

Handhaving van het consumentenrecht (2009)
prof. mr. M.B.M. Loos, prof. mr. W.H. van Boom
preadviezen 2009

Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht (2008)
Een rechtsgeleerde dialoog
prof. mr. I. Giesen, mr. dr. ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai
preadviezen 2008

Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht (2007)
mr. W.A.J. van Lierop, mr. E.H. Pijnacker Hordijk
preadviezen 2007

Materieel faillissementsrecht: de Peeeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement (2006)
mr. drs. W.J.M. van Andel, prof. mr. F.M.J. Verstijlen
preadviezen 2006

De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht (2005)
prof. mr. T. Barkhuysen, mr. M.L. van Emmerik, mr. H.D. Ploeger
preadviezen 2005

Wettelijke bedenktijd (2004)
prof. mr. Jac Hijma, mr. W.L. Valk
preadviezen 2004

Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding (2003)
prof. mr. J. de Jong, mr. dr. H.D. Ploeger, prof. mr. A.A. van Velten, mr. dr. ir. J.A. Zevenbergen
preadviezen 2003

Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking (2002)
mr. W.H. van Boom, prof. mr. M.H. Wissink
preadviezen 2002

Principles of European Contract Law (2001)
prof. dr. M.W. Hesselink, dr. G.J.P. de Vries
preadviezen 2001

Cessie (2000)
De overdracht van vorderingen op naam
prof. mr. H.L.E. Verhagen, mr. M.H.E. Rongen
preadviezen 2000

Het moment van ontstaan van schade (1998)
C.J.M. Klaassen, A.J. Akkermans
preadviezen 1998

Vermogensrechtelijke aspecten van leasing (1997)
mr. J.J. van Hees, mr. drs. R.M. Hermans, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann
preadviezen 1997

De administratieve rechter als schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van overheidsaansprakelijkheid (1996)
prof. mr. W. Konijnenbelt, prof. mr. R.P.J.L. Tjittes
preadviezen 1996

Enige aspecten van het Weens Koopverdrag / Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing (1995)
mr. R.I.V.F. Bertrams, prof. dr. F. Ferrari, L.L.M.
preadviezen 1995

Het Haagse Trustverdrag in Nederlands perspectief / Het Nederlandse goederenrecht en het Haagse Trustverdrag (1994)
mr. C.D. van Boeschoten, prof. mr. R.D. Vriesendorp
preadviezen 1994

Naar een Europees Burgerlijk Recht / Europees privaatrecht - Een bonte lappendeken (1993)
prof. mr. E.H. Hondius, mr. L.A.D. Keus
preadviezen 1993

Contractsdwang / De Global Note en de nemo plus-regel (1992)
mr. P. Klik L.L.M., mr. P. Kuipers
preadviezen 1992

Capita Overgangsrecht NBW (1991)
mr. R.S. Meijer, mr. A.I.M. van Mierlo, prof. mr. M.V. Polak, mr. J. Spier, mr. C.H.W.M. Sterk, mr. A.J. Tekstra
preadviezen 1991

De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheid (1990)
prof. mr. R. van den Bergh, dr. M. Faure, L.L.M., mr. T. Hartlief, mr. R.P.J.L. Tjittes
preadviezen 1990

Echtscheidingsconvenant en boedelscheiding (1989)
prof. mr. E.A.A. Luijten, mr. J.A.M.P. Keijser
preadviezen 1989

Kredietverlening naar huidig en komend recht (1988)
prof. mr. F.H.J. Mijnssen, prof. mr. P.A. Stein, mr. C.J.B. Ebeling
preadviezen 1988

Produktenaansprakelijkheid (1987)
prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, mr. J.M. Barendrecht
preadviezen 1987

Burgerlijk recht en grondrechten (1986)
prof. mr. J.L.M. Elders, mr. M.B.W. Biesheuvel
preadviezen 1986