headerVBR3

Najaarsvergadering 2021

Najaarsvergadering 2021 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'
Vrijdag 10 december 2021 | 14.00 uur | online

Op vrijdag 10 december 2021 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Deze vergadering gaat over het thema ‘Privaatrechtelijke bescherming herijkt’, waarbij twee preadviezen worden bediscussieerd. Charlotte Pavillon (hoogleraar privaatrecht, i.h.b. consumentenrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen) bespreekt in haar preadvies de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren. Zij onderzoekt de hanteerbaarheid, inpasbaarheid en concretisering van deze herijking. Hiertoe passeren vier casestudies de revue: de informatieverplichtingen, de algemene voorwaarden-regeling, de wederzijdse verplichtingen bij koop en diensten en het arsenaal aan remedies. Nagegaan wordt welke impact de herijking heeft op de bescherming van de consument als zwakke contractspartij.

Willem van Boom (hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden) gaat in zijn preadvies in op marktpraktijken van ondernemers onderling. Hij inventariseert welke regels er recentelijk zijn ontstaan die bescherming in B2B-verhoudingen nastreven. Die regels variëren van oneerlijke handelspraktijken tot bijzondere regimes voor franchising, van betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben ze gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen deze regels? En is er inmiddels sprake van een zelfstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’? Die vragen komen in het preadvies aan de orde.

De beide preadviseurs leiden het thema ter jaarvergadering kort in, waarna een discussie plaatsvindt, mede aan de hand van de inbreng van referenten.

Hiernaast zal de publicatieprijs 2020 worden uitgereikt en zijn er enkele inhoudelijke agendapunten.

De vergadering is online bij te wonen door leden en vangt aan om 14.00 uur. Deelnemers ontvangen een vergaderlink.

Property Law Lab 2021

Ook dit jaar zal een bijeenkomst in het kader van het Property Law Lab worden georganiseerd. De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden op vrijdag 18 juni 2021 vanaf 14.00 uur. De lezing staat in het teken van de rechtsvergelijking: prof. dr. Vincent Sagaert zal een lezing verzorgen over het nieuwe Belgische goederenrecht zoals dat per 1 september 2021 in werking zal treden, en voor het eerst, ruim 200 jaar na de invoering van de Code Civil in België, het Belgisch goederenrecht in brede omvang zal veranderen. Prof. Sagaert is hoogleraar aan de KU Leuven, de KULAK en de Universiteit Antwerpen, en advocaat te Brussel.  Hij heeft samen met Prof. dr. Pascale Lecocq in opdracht van de Belgische Minister van Justitie het ontwerp geschreven van de wet inzake de hervorming van het goederenrecht.

U zult voorafgaand aan de bijeenkomst op het e-mailadres waarmee u zich hebt aangemeld een Zoom-link ontvangen waarmee u kunt deelnemen aan de Property Law Lab-bijeenkomst.

Najaarsvergadering 2020

Najaarsvergadering 2020
Vrijdag 4 december 2020, 14.00 uur | Online

De vergadering wordt anders dan gebruikelijk uitsluitend gewijd aan het financiële jaarverslag 2019 en de bestuurssamenstelling. Nadere informatie over de najaarsvergadering volgt later. Gelet op de geldende en de te verwachten COVID-19 maatregelen zal de bijeenkomst geheel digitaal worden georganiseerd. Wij vragen de leden die voornemens zijn aan de bijeenkomst deel te nemen zich aan te melden via deze website of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).