headerVBR3

Najaarsvergadering 2019

Najaarsvergadering 2019 'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'
Vrijdag 6 december vanaf 14.00 uur  |  Pels Rijcken te Den Haag

Op vrijdag 6 december houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Het thema van de vergadering is 'Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten'. Tijdens deze vergadering worden de preadviezen 'Digitalisering en vermogensrecht' van prof. mr. A.C. van Schaick en 'Grondrechten in de platformeconomie' van prof. mr. J.H. Gerards besproken. Bert van Schaick beschrijft in zijn preadvies hoe digitalisering dwingt tot bezinning op traditionele uitgangspunten van het vermogensrecht. Janneke Gerards belicht in haar preadvies de ontwikkeling van de opkomst van de platformeconomie en verkent de gevolgen daarvan voor de grondrechten in brede zin. De beide preadviseurs leiden het thema ter jaarvergadering kort in, waarna een discussie plaatsvindt.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij Pels Rijcken, Bezuidenhoutseweg 57 te Den Haag.

Property Law Lab 2019

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Vrijdag 17 mei vanaf 14.00 uur  |  Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht faciliteert met deze middag wederom de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers. Met een lezing over de toekomst van zekerheidsrechten opent prof. Wibier het discours. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Verstijlen dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

Programma Property Law Lab 2019

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Rijksuniversiteit Groningen, Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen.

Voorjaarsvergadering 2019 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht'

Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht
Bastion van het Burgerlijk Recht
Vrijdag 5 april 2019 vanaf 14.00 uur  |  Universiteit Utrecht

Onder de noemer 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht' presenteren vier civilisten hun bevindingen en stellingen op dit nieuwe terrein. In het bijzonder staat daarbij de vraag centraal of, en zo ja hoe en onder welke omstandigheden, het aansprakelijkheidsrecht en de verschillende deelgebieden daarvan de relevante actoren kan aanzetten tot een veilige(re) ontwikkeling van producten, mede met oog voor de voordelen van die producten. Bovendien wordt de VBR Publicatieprijs 2018 uitgereikt.

Programma voorjaarsvergadering 2019

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2/3a te Utrecht.