headerVBR3

Property Law Lab 2022: Rangen en klassen

Vrijdag 24 juni 2022 | 14.00 - 17.00 uur | NautaDutilh, Beethovenstraat 400, Amsterdam

Programma:

13.30 uur
Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur
Opening

14.10 uur
Niels Pannevis (advocaat Resor, fellow OO&R, RU)
Niels Pannevis zal ingaan op de aard van de rang van een vordering naar Nederlands recht. Bepaalt de rang bijvoorbeeld de inhoud van de vordering? Hoe verhoudt de rang van een vordering zich tot de rang van een zekerheidsrecht? En welke gevolgen heeft het dat naar Nederlands recht de rang van een vordering steeds relatief wordt bepaald ten opzichte van andere vorderingen?

14.50 uur
Lilian Welling-Steffens (of counsel GreenbergTraurig, gastdocent UvA)

Lilian Welling-Steffens zal allereerst ingaan op de klassenindeling onder de WHOA. In het tweede deel van haar presentatie zal zij uiteenzetten hoe de positie van met name pandhouders wordt beïnvloed door een zogenaamde cross class cram down en door de wijze waarop onder de WHOA de absolute priority rule is vormgegeven. Met de komst van de WHOA kan de sterke positie van een pandhouder aanzienlijk worden ingeperkt.

15.30 uur
Pauze

16.00 uur
Teun Struycken (advocaat NautaDutilh, Hoogleraar Universiteit Utrecht)
Teun Struycken behandelt de rangwisseling van pandrechten en verdeling van executieopbrengst. Hij geeft een analyse van het arrest HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524 (Bowie Recycling).

16.40 uur
Martijn Rongen (senior legal counsel, Loyens & Loeff)
Martijn Rongen behandelt het onderwerp rangordeafspraken omtrent de verdeling van de executieopbrengst na uitwinning van gemeenschappelijke zekerheden.
Hij zal ingaan op de vraag op welke wijze de deelgenoten in een gemeenschappelijk hypotheek- of pandrecht met werking tegenover derden afspraken kunnen maken omtrent de verdeling van de executieopbrengst die afwijkt van een verdeling naar rato van de verzekerde vorderingen. De mogelijkheid om met derdenwerking dergelijke verdeelafspraken te maken is onder meer van belang voor financiële transacties waarbij portefeuilles hypothecair krediet worden overgedragen, zoals bij securitisaties, covered bonds en whole loan sales.

17.20
Sluiting en borrel

De vergadering is toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur.

AANMELDEN

Voorjaarsvergadering 2022

Bastion van het Burgerlijk Recht 2022 'Aansprakelijkheid voor anderen vergeleken'
Vrijdag 8 april 2022 | 14.00 - 17.00 uur | Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

Op vrijdag 8 april 2022 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar voorjaarsvergadering. Tijdens deze vergadering bestormen de volgende vier jonge civilisten het Bastion van het Burgerlijk Recht voor een discussie in het kader van 'aansprakelijkheid voor anderen vergeleken':

  1. Daniël Stein, promovendus aan de Radboud Universiteit, met het onderwerp "aansprakelijkheid binnen ondernemingen voor schending van het mededingingsrecht";
  2. Anne de Vries-Stotijn, promovenda aan de Tilburg Universiteit, met het onderwerp "aansprakelijkheid voor zelfstandige bemiddelaars: een hiaat in de wet";
  3. Stijn Jonasse, promovendus aan de Vrije Universiteit, met het onderwerp "absolute aansprakelijkheid voor concerns: een Indiaas initiatief"; en
  4. Kirsten Maes, in 2021 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, met het onderwerp "Amerikaanse toestanden zijn zo gek nog niet".
Verder wordt de VBR Publicatieprijs 2021 uitgereikt en zal Anna Berlee worden voorgedragen voor benoeming als nieuw bestuurslid. Een gedetailleerde agenda van het programma van de voorjaarsvergadering en de precieze locatie volgen later.

De vergadering is toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur.

Najaarsvergadering 2021

Najaarsvergadering 2021 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'
Vrijdag 10 december 2021 | 14.00 uur | online

Op vrijdag 10 december 2021 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Deze vergadering gaat over het thema ‘Privaatrechtelijke bescherming herijkt’, waarbij twee preadviezen worden bediscussieerd. Charlotte Pavillon (hoogleraar privaatrecht, i.h.b. consumentenrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen) bespreekt in haar preadvies de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren. Zij onderzoekt de hanteerbaarheid, inpasbaarheid en concretisering van deze herijking. Hiertoe passeren vier casestudies de revue: de informatieverplichtingen, de algemene voorwaarden-regeling, de wederzijdse verplichtingen bij koop en diensten en het arsenaal aan remedies. Nagegaan wordt welke impact de herijking heeft op de bescherming van de consument als zwakke contractspartij.

Willem van Boom (hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden) gaat in zijn preadvies in op marktpraktijken van ondernemers onderling. Hij inventariseert welke regels er recentelijk zijn ontstaan die bescherming in B2B-verhoudingen nastreven. Die regels variëren van oneerlijke handelspraktijken tot bijzondere regimes voor franchising, van betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben ze gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen deze regels? En is er inmiddels sprake van een zelfstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’? Die vragen komen in het preadvies aan de orde.

De beide preadviseurs leiden het thema ter jaarvergadering kort in, waarna een discussie plaatsvindt, mede aan de hand van de inbreng van referenten.

Hiernaast zal de publicatieprijs 2020 worden uitgereikt en zijn er enkele inhoudelijke agendapunten.

De vergadering is online bij te wonen door leden en vangt aan om 14.00 uur. Deelnemers ontvangen een vergaderlink.

AANMELDEN