headerVBR3

Property Law Lab 2022: Rangen en klassen

Vrijdag 24 juni 2022 | 14.00 - 17.00 uur | NautaDutilh

Dit jaar zal de Vereniging voor Burgerlijk Recht weer een bijeenkomst in het kader van het Property Law Lab organiseren. De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni a.s. vanaf 14.00 uur bij NautaDutilh, Beethovenstraat 400, Amsterdam.

De lezing staat in het teken van ‘Rangen en klassen’. De Vereniging heeft een aantal mooie sprekers bereid gevonden om bij dit onderwerp stil te staan:

 • Niels Pannevis
  Niels Pannevis zal ingaan op de aard van de rang van een vordering naar Nederlands recht. Bepaalt de rang bijvoorbeeld de inhoud van de vordering? Hoe verhoudt de rang van een vordering zich tot de rang van een zekerheidsrecht? En welke gevolgen heeft het dat naar Nederlands recht de rang van een vordering steeds relatief wordt bepaald ten opzichte van andere vorderingen?
 • Lilian Welling-Steffens
  Lilian Welling-Steffens zal allereerst ingaan op de klassenindeling onder de WHOA. In het tweede deel van haar presentatie zal zij uiteenzetten hoe de positie van met name pandhouders wordt beïnvloed door een zogenaamde cross class cram down en door de wijze waarop onder de WHOA de absolute priority rule is vormgegeven. Met de komst van de WHOA kan de sterke positie van een pandhouder aanzienlijk worden ingeperkt.
 • Teun Struycken
  Teun Strucken behandelt de rangwisseling van pandrechten en verdeling van executieopbrengst. Hij geeft een analyse van het arrest HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524 (Bowie Recycling).
 • Martijn Rongen
  Martijn Rongen behandelt het onderwerp rangordeafspraken omtrent de verdeling van de executieopbrengst na uitwinning van gemeenschappelijke zekerheden. Hij zal ingaan op de vraag op welke wijze de deelgenoten in een gemeenschappelijk hypotheek- of pandrecht met werking tegenover derden afspraken kunnen maken omtrent de verdeling van de executieopbrengst die afwijkt van een verdeling naar rato van de verzekerde vorderingen. De mogelijkheid om met derdenwerking dergelijke verdeelafspraken te maken is onder meer van belang voor financiële transacties waarbij portefeuilles hypothecair krediet worden overgedragen, zoals bij securitisaties, covered bonds en whole loan sales.

De dag zal worden afgesloten met een borrel.

De vergadering is toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur.

AANMELDEN