headerVBR3

Vrijdag 24 juni 2022 | 14.00 - 17.00 uur | NautaDutilh, Beethovenstraat 400, Amsterdam

Programma:

13.30 uur
Ontvangst met koffie/thee

14.00 uur
Opening

14.10 uur
Niels Pannevis (advocaat Resor, fellow OO&R, RU)
Niels Pannevis zal ingaan op de aard van de rang van een vordering naar Nederlands recht. Bepaalt de rang bijvoorbeeld de inhoud van de vordering? Hoe verhoudt de rang van een vordering zich tot de rang van een zekerheidsrecht? En welke gevolgen heeft het dat naar Nederlands recht de rang van een vordering steeds relatief wordt bepaald ten opzichte van andere vorderingen?

14.50 uur
Lilian Welling-Steffens (of counsel GreenbergTraurig, gastdocent UvA)

Lilian Welling-Steffens zal allereerst ingaan op de klassenindeling onder de WHOA. In het tweede deel van haar presentatie zal zij uiteenzetten hoe de positie van met name pandhouders wordt beïnvloed door een zogenaamde cross class cram down en door de wijze waarop onder de WHOA de absolute priority rule is vormgegeven. Met de komst van de WHOA kan de sterke positie van een pandhouder aanzienlijk worden ingeperkt.

15.30 uur
Pauze

16.00 uur
Teun Struycken (advocaat NautaDutilh, Hoogleraar Universiteit Utrecht)
Teun Struycken behandelt de rangwisseling van pandrechten en verdeling van executieopbrengst. Hij geeft een analyse van het arrest HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524 (Bowie Recycling).

16.40 uur
Martijn Rongen (senior legal counsel, Loyens & Loeff)
Martijn Rongen behandelt het onderwerp rangordeafspraken omtrent de verdeling van de executieopbrengst na uitwinning van gemeenschappelijke zekerheden.
Hij zal ingaan op de vraag op welke wijze de deelgenoten in een gemeenschappelijk hypotheek- of pandrecht met werking tegenover derden afspraken kunnen maken omtrent de verdeling van de executieopbrengst die afwijkt van een verdeling naar rato van de verzekerde vorderingen. De mogelijkheid om met derdenwerking dergelijke verdeelafspraken te maken is onder meer van belang voor financiële transacties waarbij portefeuilles hypothecair krediet worden overgedragen, zoals bij securitisaties, covered bonds en whole loan sales.

17.20
Sluiting en borrel

De vergadering is toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur.