headerVBR3
Najaarsvergadering 2021 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'
Vrijdag 10 december 2021 | 14.00 uur | online

Op vrijdag 10 december 2021 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Deze vergadering gaat over het thema ‘Privaatrechtelijke bescherming herijkt’, waarbij twee preadviezen worden bediscussieerd. Charlotte Pavillon (hoogleraar privaatrecht, i.h.b. consumentenrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen) bespreekt in haar preadvies de kritiek op het consumentisme en stelt voor om een duurzame ontwikkeling als ijkpunt voor het niveau van consumentenbescherming te hanteren. Zij onderzoekt de hanteerbaarheid, inpasbaarheid en concretisering van deze herijking. Hiertoe passeren vier casestudies de revue: de informatieverplichtingen, de algemene voorwaarden-regeling, de wederzijdse verplichtingen bij koop en diensten en het arsenaal aan remedies. Nagegaan wordt welke impact de herijking heeft op de bescherming van de consument als zwakke contractspartij.

Willem van Boom (hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden) gaat in zijn preadvies in op marktpraktijken van ondernemers onderling. Hij inventariseert welke regels er recentelijk zijn ontstaan die bescherming in B2B-verhoudingen nastreven. Die regels variëren van oneerlijke handelspraktijken tot bijzondere regimes voor franchising, van betaaltermijnen tot bescherming tegen inkoopmacht. Wat hebben ze gemeen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke onderliggende rechtvaardigingen kennen deze regels? En is er inmiddels sprake van een zelfstandig rechtsgebied van ‘marktpraktijkenrecht’? Die vragen komen in het preadvies aan de orde.

De beide preadviseurs leiden het thema ter jaarvergadering kort in, waarna een discussie plaatsvindt, mede aan de hand van de inbreng van referenten.

Hiernaast zal de publicatieprijs 2020 worden uitgereikt en zijn er enkele inhoudelijke agendapunten.

De vergadering is online bij te wonen door leden en vangt aan om 14.00 uur. Deelnemers ontvangen een vergaderlink.